Taloyhtiön energiatarkastus

Mallikohde:

Kerrostalo, keskitetty poistoilmajärjestelmä, kaukolämpö

Lämmitys

Lämmönjako- tai kattilahuoneen laitteiden tarkastus:

 • Lämmönjakohuoneen (LJH) alakeskuksen:
  • Toiminnan arviointi
  • Mahdollinen uusimisen tarve
  • Siisteys
  • Säätökäyrien asettelujen tarkistaminen ja mahdollisen muutostarpeen arviointi
  • Kaukolämmön säätöventtiilien toimintakokeet:
  • Venttiilimoottoreiden kiinni ajaminen ja tarkistaminen, että virtausta venttiilien läpi ei ole
  • Kaukolämmön siirtimien toimintakunnon tiiviyden varmistaminen (ettei levylämmönsiirtimissä ole vuotoa)
  • Paisunta-astioiden esipaineiden arvioiminen ja riittävän esipaineen varmistaminen kiinteistön tarpeeseen nähden
  • Hälytysrajojen oikeellisuuden varmistaminen ja lämmitys- ja käyttövesiverkostojen oikeiden painetasojen määrittely
  • Pumppujen toiminta ja kunto
  • Kaukolämpöveden jäähtymä
  • Mittareiden toiminnan tarkastus
 • Lämmönjakoverkoston toiminnan tarkastus kiinteistön yleisissä tiloissa ja vähintään kahdessa asunnossa eri puolilla rakennusta:
  • patteritermostaattien ja venttiilien toiminta
  • sisälämpötilan mittaaminen

Ilmanvaihto

 • IV-koneiden yleinen puhtaus
 • Puhaltimien kunto ja mahdollinen laakerointitarve, kiilahihnakäyttöjen tarkistaminen (jos on)
 • Ilmanvaihdon tehosteaikojen ja ulkolämpötilarajoituksen (1/1-teho) kirjaus ja huomiot
 • Ilmanvaihdon aikaohjauksen kelloajan oikeellisuuden varmistus

Käyttövesi

 • Vesijohtoverkon painetason ja lämpimän käyttöveden sekä kierron paluulämpötilan tarkastaminen. Selvitetään tarve paineenalennusventtiilin käytölle

Lämpöenergian ja vedenkulutusten tasot

 • Lämmön, sähkön ja veden kulutustasot ja trendit sekä vertailu vastaavien kiinteistöjen kulutustasoon

Valaistus

 • Yleisten tilojen valaistuksen toiminnan tarkastaminen:
  • Valaistuksen ohjaukset ja tarpeenmukaisuus
  • Mitä suuruusluokkaa on valaistuksen osuus kiinteistösähkön kokonaiskulutuksesta (piha ja kiinteistön yleiset tilat)
  • Valaistuksen tekninen käyttöikä
  • Soveltuuko nykyisiin lamppuihin LED-valaistus vai kannattaako valaistusjärjestelmä saneerata kokonaan
  • Huomautusten tekeminen havaituista vioista ja puutteista

Toimenpide-esitykset 

Asiakas saa kenttäkäynnin ja lähtötietoaineistojen perusteella laaditun raportin, jossa esitetään:

 • Ehdotettavat käyttötekniset toimenpiteet ja investoinnit
 • Suositeltavat lisäselvitystarpeet toimenpiteistä, joilla taloyhtiöllä on todennäköisesti potentiaaliset mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta, mutta jotka vaativat lisäselvitystä:
  • Vaihtoehtoiset lämmitysjärjestelmät ja arvio niiden kannattavuudesta sisältäen maalämpö, PILP, ilmavesilämpöpumppu, aurinkolämpö ja -sähkö, jäteveden lämmöntalteenotto
  • Älykäs säätö ja ohjaus sekä kysynnän jousto
  • Rakenteelliset energiatehokkuusmahdollisuudet (yläpohja, ikkunat, ovet, julkisivu)
 • Suuntaa antava arvio taloyhtiön mahdollisuudesta hyödyntää energia-avustusta (pohjautuen rakennuksen alkuperäiseen lämmitysmuotoon ja tehtyihin remontteihin) – ei sisällä avustuksen hakuun tarvittavia laskelmia.

Tilaajan pitäisi toimittaa kohteen kuukausitasoiset (1-3 vuotta) kulutusseuranta raportit lämpöenergian ja käyttöveden osalta. Kohteesta olisi hyvä saada myös LVIA-tasokuvat ja korjaushistoria. Tämän tarkastuksen hinta on ensimmäisen rakennuksen osalta 690,00 € sis. alv. 24 %. Ensimmäisen talon jälkeiset talot hinnoitellaan kohdekohtaisesti tarjouspyynnön perusteella.

Mallikohteet:

Kerrostalo keskitetty tulo-/poistoilmajärjestelmä, kaukolämpö

Rivitalo huoneistokohtaiset tulo-poistoilmakojeet, kaukolämpö

Sisältää kaikkien edellisten toimenpiteiden lisäksi tulo-/poistoilmakojeiden toimintatutkimukset:

 • Käyntiaikojen vastaavuus kiinteistön käyttöaikoihin tilojen ja palvelualueiden osalta
 • Pakkokytkentöjen tarkastaminen toimintakaavion perusteella:
  • Peltimoottorien sulkeutuminen ja toiminta
  • Puhaltimien toiminta/pysähtyminen
  • Lämmityspatterin jäätymissuojan toiminnan varmistaminen
  • Jälkilämmityspatterin säätöventtiilin toiminta
  • IV-koneiden yleinen puhtaus, suodattimien puhtaus ja suodatintyypit
 • Lämmöntalteenotto:
  • Lämmöntalteenoton hyötysuhde
  • Lämmöntalteenottopeltien toiminta

Rakennuksissa, joissa on huoneistokohtainen ilmanvaihtokone, tarkastelu tehdään kahteen IV-koneeseen.

Tilaajan pitäisi toimittaa kohteen kuukausitasoiset (1-3 vuotta) kulutusseuranta raportit lämpöenergian ja käyttöveden osalta. Kohteesta olisi hyvä saada myös LVIA-tasokuvat ja korjaushistoria. Tämän tarkastuksen hinta on ensimmäisen rakennuksen osalta 890,00 € sis. alv. 24 %. Ensimmäisen kerrostalon jälkeiset talot hinnoitellaan kohdekohtaisesti tarjouspyynnön perusteella.

Lisäpalvelut

Tarkastuksen toimeksiantoon voidaan sisällyttää laajempia toimenpiteitä, kuten paine-erojen mittaukset rakennusvaipan yli, suhteellisen kosteuden ja VOC- tai hiilidioksidipitoisuuksien mittaukset, lämmityksen kiertonesteiden pH-arvojen ja sähkönjohtavuuden mittaukset, rakennusautomaatiojärjestelmän laajemmat toimintatutkimukset, pistokoemaiset lämpökamerakuvaukset, huoltohenkilöstön haastattelut, taloteknisten asukasreklamaatioiden läpikäynnit ja asuntojen ilmamäärämittaukset sekä niiden perusteella suositeltavat toimenpide-ehdotukset. Perustasoa laajempien toimenpiteiden hinnoittelu tapahtuu tarjouspyyntöjen perusteella.